Koulutus

Vuodon tukkimista harjoituksissa.

Koulutus palokunnassa koostuu koulutusjärjestelmän mukaisista kursseista ja viikkoharjoituksissa annettavasta ylläpitokoulutuksesta. Kurssimuotoisen koulutuksen järjestää Pirkanmaan Pelastuslaitos ja kouluttajina toimivat pelastusalan ammattilaiset. Seuraavassa lyhyesti kuvattuna peruskoulutukseen kuuluvat kurssit.

Perehdytys

Liittyessään hälytysosastoon henkilölle annetaan perehdytyskoulutusta viikkoharjoitusten yhteydessä. Tämä osuus kestää joitakin kuukausia (riippuen omasta aktiivisuudesta ja oppimisesta) ja antaa valmiudet hakeutua sammutustyökurssille.

Sammutustyökurssi (60h)

Tällä kurssilla henkilölle opetetaan palokunnan perusosaamiseen liittyviä asioita, työturvallisuutta sekä toimimista sammutusyksikön jäsenenä. Kurssin hyväksytysti suoritettuaan henkilö on kelpoinen osallistumaan hälytyksille.

Savusukelluskurssi (30h)

Kurssilla opetetaan savusukellustyön perusasioita (mm. tekniikka, taktiikka, työturvallisuus) ja kurssin jälkeen henkilö osaa toimia osana savusukellusparia omaa tai muiden turvallisuutta vaarantamatta.

Kurssin pääsyvaatimuksena on sammutustyökurssin hyväksytty suorittaminen ja sisäministeriön pelastussukellusohjeen mukainen hyvä kuntoluokka. Lisäksi on vuosittain suoritettava em. ohjeen mukaiset testit ja harjoitteet jotta henkilön kelpoisuus savusukellustehtäviin säilyy.

Palokuntien ensiapukurssi (32h)

Tämän kurssin sisältöön kuuluu mm. hätätilapotilaan kohtaaminen ja tunnistaminen, peruselvytys ja erilaisten vammapotilaiden ensiapu. Kurssi vastaa tuntimäärältään SPR:n EA1+2 kursseja mutta on kuitenkin rakennettu enemmän palokuntatyössä kohdattavia tilanteita varten. (esim. liikenneonnettomuudet)

Palokuntien ensivastekurssi (32h)

Tälle kurssille pääsyvaatimuksena on palokuntien ensiapukurssin hyväksytty suorittaminen. Kurssi syventää ensiapukurssilla opittuja asioita ja opettaa toimimaan osana porrastettua ensihoitojärjestelmää.

Pelastustyökurssi (20h)

Kurssilla keskitytään tieliikennepelastamisessa tarvittavien tietojen, taitojen ja erikoiskaluston (mm. hydrauliset pelastusvälineet) käyttöön.

Öljyvahingon torjuntakurssi (20h)

Nimensä mukaisesti tämä kurssi opettaa maalla ja sisävesillä tapahtuneiden öljyvahinkojen torjuntaan tarvittavaa osaamista.

Vaarallisten aineiden kurssi (20h)

Tällä kurssilla opetetaan kuinka luokitellaan sekä varastoissa säilytettävät että tieliikenteessä kuljetettavat vaaralliset aineet, kuinka niiltä voidaan suojautua ja kuinka toimia onnettomuuksissa joihin liittyy vaarallisia aineita.

Pintapelastuskurssi (23h)

Kurssin pääsyvaatimuksena on sammutustyökurssin hyväksytty suorittaminen, hyvä uimataito (400m/12min) ja pelastussukellusohjeen mukainen hyvä kuntoluokka.

Pintapelastuksella tarkoitetaan veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta tapahtuvaa ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista ilman vesisukelluslaitetta. Eli käytännössä henkilön varustukseen kuuluu pintapelastuspuku (=kuivapuku), kelluntaliivi, hanskat, maski, snorkkeli, räpylät, puukko, valaisin ja merkkausnaru.

 

Edellä mainitut kurssit kuuluvat ns. peruskoulutukseen, lisäksi on tarjolla paljon erilaisia täydennyskoulutuksia.

Kurssien käymiseen ei ole määräaikoja eikä kaikkia em. kursseja ole pakko käydä, vaan tavoitteena on se että jokainen palokuntalainen kartuttaisi osaamistaan omien mahdollisuuksiensa mukaan.