Ensivaste

Harjoituksesta

Mitä ensivaste tarkoittaa?

Ensivasteella tarkoitetaan lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee antamaan ensiapua tehokkaampaa hoitoa ja joka tavoittaa hätätilapotilaan todennäköisesti ennen ensimmäistä ensihoidon yksikköä. Ensivastetoiminnalla pyritään nopeuttamaan hätätilapotilaan hoidon aloittamista ja täten parannetaan potilaan mahdollisuutta selvitä hätätilanteesta.

Ensivasteyksiköllä on valmius tehdä ensiarvio tilanteesta, suorittaa hätäensiapu potilaan peruselintoimintojen eli hengityksen ja verenkierron turvaamiseksi, sekä raportoida tilanteesta matkalla oleville ensihoidon yksiköille (ambulanssi / ensihoitoa antava lääkäriyksikkö).

Ensivasteyksikköä ei hälytetä milloinkaan yksinään vaan tehtävään liittyy aina myös ambulanssi. Ensivasteyksikkö ei myöskään kuljeta potilaita. Ensivasteyksikkö voidaan myös hälyttää avustamaan sairaankuljetusta tehtäville joissa on tarvetta useammalle auttajalle.

Ensivaste Virroilla

Ensivastetoiminta aloitettiin Virroilla vuonna 2003 kolmikantasopimuksella Virtain kaupungin terveyskeskuksen, sairaankuljetuksesta Virroilla vastanneen Virtain Ensihoito Oy:n ja Virtain VPK:n kesken.

Kalustosta ja koulutuksesta vastasi Virtain Ensihoito Oy, toiminnan suoritti Virtain VPK ja se tehtiin terveyskeskuksen valvonnassa ja alaisena. Tämä yhteistyö oli Pirkanmaalla ainutlaatuista ja muuallakin Suomessa harvinaista.  Yhteistyö jatkui hedelmällisenä aina vuoteen 2012 jolloin sairaankuljetuksen järjestämisessä tapahtui muutoksia ja yhteistuumin sopimus päätettiin purkaa.

Tämän jälkeen ensivastetoiminta oli pysähdyksissä Virroilla jonkin aikaa kunnes vuonna 2014 solmittiin sopimus Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa ja toiminta aloitettiin uudelleen.
Toimintaa tapahtuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen valvonnassa ja kaikkia ryhmän jäseniä sitoo tiukka salassapitovelvollisuus.
 

Koulutus ja kalusto

Vähimmäiskoulutusvaatimus ensivasteessa toimivilla on SPEK:in ensiapu- ja ensivastekurssi. Tämän lisäksi tulee vuoden aikana osallistua ennalta määrättyyn määrään viikkoharjoituksia sekä suorittaa vuosittain vaadittava näyttökoe osaamisestaan.

Ensivasteryhmässä voi toimia myös vaikka ei osallistuisi muuhun palokunnan operatiiviseen toimintaan joten esim. terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat tervetulleita mukaan. Useimmiten heidän koulutus on jo valmiiksi riittävä joten em. kursseja ei tarvitse käydä. Tälläkin hetkellä ryhmässämme on ko. alan ammattilaisia.

Ensivasteyksikkönä toimii sammutusautomme RPI 881 ja varustukseen kuuluu mm. defibrillaattori, happi, mittausvälineet sekä hengityksen ja verenkierron hoitoon tarvittavat välineet. Lisäksi on rankalauta, kauhapaarit, tyhjiöpatja sekä tyhjiölastat.